Notices »

बीमा सम्बन्धी कोटेशन आव्हान (2074.02.22)

यस संघमा आवद्ध २५०० भन्दा बढी संख्याका सदस्यहरु र १३ जना कर्मचारीहरुको दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने भएकोले यो कोटेशन आव्हान गरिएको छ । ईच्छुक बीमा कम्पनीले संघको कार्यालयबाट रु. ३००।–(तीनसय मात्र) (फिर्ता नहुने गरी) को कोटेशन फारम खरिद गरी २०७४ जेष्ठ २९ गते दिनको ५ः०० बजे सम्ममा संघको कार्यालयमा बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ । कोटेशन ३० गते दिनको ४ः०० बजे कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ । कम्पनीको प्रतिनिधिहरु अनुपस्थित भएमा पनि काटेशन खोल्न कुनै वाधा पर्ने छैन । कोटेशन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार संघमा निहित रहने छ ।


मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ
चेम्वर मार्ग, हेटौडा–२
०५७–५२०३१०, ५२३३१०