News & Events »

प्राईभेट फर्म नविकरण बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

प्राईभेट फर्म नविकरण बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय राजपत्र भाग ३, संख्या ३० मा उल्लेख भएअनुसार एवम् २०७३।०६।१० को निर्णयानुसार नविकरण नभएका प्राईभेट फर्महरुको धनीले नविकरण गराउन नसकेको मनासीव कारण देखाई मिति २०७४ आषाढ मसान्त भित्र दरखास्त दिएमा त्यस्ता फर्म जाँचबुझ गर्दा मनासीव ठहरिएमा प्रत्येक नविकरण अवधिको लाग्ने दस्तुरको तेब्बर दस्तुर र  रु. २० लाख सम्म पूँजी भएकाको हकमा प्रत्येक बर्षको रु. २ हजार पाँचसय र रु. २० लाख भन्दा बढी पूँजी भएकाको हकमा प्रत्येक बर्षको रु. ५ हजार जरिवाना बुझाई नविकरण गर्ने अवसर अएकोले नविकरण हुन नसकेका सम्पूण प्राईभेट फर्महरुले यथाशिघ्र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, हेटौडामा सम्पर्क गरी नविकरणको फाईदा लिनहुन सूचित गरिन्छ ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ
हेटौंडा– २, मकवानपुर ।