Notices »

नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

सबै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो ठाऊँ, जिल्ला वा राष्ट्रिय रुपमा समेत गर्न सक्ने सम्भाव्य उद्योग अथवा परम्परा देखि चलि आएका व्यवसायको आधुनिकीकरणको सम्भाव्यता हेरी सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । छनौटमा परेका प्रस्ताव उपर सम्बन्धित कार्यालय मार्फत प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।
आवश्यक कागजातहरु
१. परियोजाना प्रस्ताव
२. व्यावसायिक योजना
३. नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी
४. सम्पर्क ठेगाना

कागजात पेश गर्नुपर्ने स्थान
जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय

थप जानकारीका लागि
९८४९१०३४४१ अथवा ९८४१२६७६४२
web site- www.moi.gov.np, www.dcsi.gov.np, www.csidb.gov.np