Notices »

आवश्यकता(कार्यक्रम अधिकृत) २०७३।१।२७

मकवानपुर उद्यँेग वाणिज्य संघलाई कार्यक्रम अधिकृत पदका लागि योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ । यसका लागि देहाय बमोजिमका आवश्यकता विवरण हुनुपर्नेछ ।

१.    स्नात्तक तह वा सो भन्दा माथि उत्र्तीण गरेको हुनुपर्नेछ ।
२.    मस्यौदा लेखन, विश्लेषण तथा वाक दक्ष्ँता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।
३.    नेपाली तथा अंग्रेजीमा पत्राचार गर्न, परियोजना लेखन र व्यावसायिक योजना निर्माण गर्न सक्षम हुनु पर्नेछ ।
४.    संघ अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम/तालिम कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ष्ँम हुनुपर्नेछ ।
५.    संघको योजना तर्जुमा तथा सो को कार्यान्वयन गर्न सक्ष्ँम हुनुपर्नेछ ।
६.    कम्प्युटर (MS Office, Pagemaker, Power point, Photoshop, Email, Internet)सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्नेछ ।
७.    सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ ।
८.    तलव तथा सुविधा संघले तोके अनुसार हुनेछ ।
९.    सर्टलिस्टिङमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई अन्तर्वार्ता, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि सूचित गरिनेछ ।
१०.    सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा प्रशासनिक क्ष्ँेत्रमा कार्य गरेका, औद्यँेगिक तथा आर्थिक क्ष्ँेत्रको ऐन, नियमको विशेष ज्ञान भएका, साना तथा मझौला उद्यँेग व्यवसायको व्यवस्थापकीय अनुभवलाई प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ ।
११.    मिति २०७३ जेठ ९ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित योग्यता तथा अनुभवको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न राखी दरखास्त दस्तुर रु. ५००।– (पाचसय मात्र) (फिर्ता नहुने) तिरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
१२.    कर्मचारी छनौट गर्ने/नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा निहित रहनेछ । थप जानकारीको लागि मउवासंघको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।

मकवानपुर उद्यँेग वाणिज्य संघ
चेम्बरमार्ग, हेटौडा ।